Make your own free website on Tripod.com

MENGENAL ISLAM

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.
(QS. 3:19)

Pendahuluan

Islam berasal dari kata "aslama"   artinya tunduk, menyerah diri.
Dalam Al-Quran digunakan beberapa kata yang memiliki akar yang sama, yaitu :
- silm (damai, 2:208),
- aslama (menyerah diri, 3:83),
- istaslama (penyerahan total, 4:65),
- salim (suci, 25:89),
- salaam (sejahtera (39:73).
Jadi, Islam  merupakan agama yang mengajarkan perdamaian, penyerahan diri kepada Allah, kesudian, dan kesejahteraan.

Sumber Ajaran Islam

Sumber  ajaran Islam, baik dalam  mempelajari, mengkaji dan mengamalkan adalah :

Sebagian ulama menambahkan dengan Ijma (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi). Sedang ulama lain menganggapnya bagian dari metode dalam ijtihad, disamping metode lain.

Karakteristik ajaran Islam

Islam memiliki karakter khas, yang menjadi ciri-cirinya, di antaranya :

 

Struktur/Aspek Ajaran Islam

Secara garis besar, ajaran dikelompokan ke dalam 3 aspek :

Ketika aspek tersebut bisa dibedakan namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah harus diwujudkan dengan melaksanakan syariah dan bertindak sesuai akhlaq Islam. Syariah juga harus dilandasi oleh aqidah dan dilaksanakan sesuai akhlaq Islam. Kita tidak boleh hanya mementingkan salah satunya saja.

Secara ringkas kaitan antara ketiganya adalah :

Aspek Ilmu yang mempelajari Manifestasi
Aqidah Ilmu Aqidah/Aqa'id Iman
Syariah Fiqh Islam
Akhlaq Tasauf/Ilmu Akhlaq Ihsan

Kewajiban kita terhadap Islam