Make your own free website on Tripod.com

AS-SYAMS: Tafsir Ayat 11 - 15


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 10] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 11 - 15

  1. (Ingatlah!) Kaun Tsamud telah mendustakan (Nabi Saleh) karena (perbuatan durhaka) mereka telah melampaui batas.

  2. (iaitu) Ketika bangkit seorang yang celaka di antara mereka (lalu membunuh unta Allah).

  3. Maka Rasulullah (Saleh) berkata kepada mereka: Biarkanlah unta (betina) Allah dan minumannya.

  4. Lalu mereka mendusakannya dan membunuh unta itu. Maka Tuhan mereka telah membinasakan mereka karena perbuatan dosa mereka, dan meratakan semuanya.

  5. Dan (Allah) tidak menghiraukan bagaimana akibatnya (kerana itu balasan yang adil buat mereka).

KETERANGAN
Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Nabi Saleh as. telah memperingatkan kepada kaumnya supaya mereka berhati-hati betul dan jangan sampai mengganggu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Saleh as. berupa unta belina itu, juga tempat minumnya.

Tetapi kaum Tsamud tidak menghiraukan peringatan Nabi Saleh dan mereka tetap akan membunuh unta betina itu yang disepakati oleh kaumnya setelah mereka laksanakan pembunuhan itu, Allah menurunkan azab bencana atas mereka semuanya tanpa kecuali, dan diratakan mereka dengan tanah. Demikianlah bila Allah telah murka pada suatu kaum.

Ammar bin Yasir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ra: "Sukakah aku ceritakan kepadamu orang yang amat celaka dari semua manusia? jawab Ali: "Baiklah". Nabi saw.bersabda. "Dua orang, pertama orang yang menyembelih unta mukjizat Nabi Saleh dan kedua, orang yang membunuhmu, memukul dahimu sehingga darahmu membasahi janggotmu"
(HR. Ibnu Abi Hatim)

Surat ini mengandung anjuran:


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 10] [Maklum Balas] [Carian]