Make your own free website on Tripod.com
  1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa". (QS. 112:1)
  2. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. (QS. 112:2)
  3. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, (QS. 112:3)
  4. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. (QS. 112:4)