Make your own free website on Tripod.com
 1. Demi bintang ketika terbenam, (QS. 53:1)
 2. kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, (QS. 53:2)
 3. dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. (QS. 53:3)
 4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), (QS. 53:4)
 5. yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, (QS. 53:5)
 6. Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli. (QS. 53:6)
 7. sedang dia berada di ufuk yang tinggi. (QS. 53:7)
 8. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, (QS. 53:8)
 9. maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). (QS. 53:9)
 10. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. (QS. 53:10)
 11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya 1430. (QS. 53:11)
 12. Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? (QS. 53:12)
 13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (QS. 53:13)
 14. (yaitu) di Sidratil Muntaha 1431. (QS. 53:14)
 15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (QS. 53:15)
 16. (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. (QS. 53:16)
 17. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. (QS. 53:17)
 18. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Rabbnya yang paling besar. (QS. 53:18)
 19. Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, (QS. 53:19)
 20. dan Mana yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah) 1432? (QS. 53:20)
 21. Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? (QS. 53:21)
 22. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (QS. 53:22)
 23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. (QS. 53:23)
 24. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? (QS. 53:24)
 25. (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. (QS. 53:25)
 26. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa'at mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai(Nya). (QS. 53:26)
 27. Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. (QS. 53:27)
 28. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (QS. 53:28)
 29. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia. (QS. 53:29)
 30. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (QS. 53:30)
 31. Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (QS. 53:31)
 32. (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas ampunanNya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Yang paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa. (QS. 53:32)
 33. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur'an)?, (QS. 53:33)
 34. serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? (QS. 53:34)
 35. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)? (QS. 53:35)
 36. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?, (QS. 53:36)
 37. dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?, (QS. 53:37)
 38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, (QS. 53:38)
 39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, (QS. 53:39)
 40. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). (QS. 53:40)
 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, (QS. 53:41)
 42. dan bahwasanya kepada Rabbmulah kesudahan (segala sesuatu), (QS. 53:42)
 43. dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, (QS. 53:43)
 44. dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan, (QS. 53:44)
 45. dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. (QS. 53:45)
 46. dari air mani, apabila dipancarkan. (QS. 53:46)
 47. Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati), (QS. 53:47)
 48. dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. (QS. 53:48)
 49. dan bahwasanya Dia-lah Rabb (yang memiliki) bintang syi'ra 1433, (QS. 53:49)
 50. dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama, (QS. 53:50)
 51. dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan-Nya (hidup). (QS. 53:51)
 52. Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, (QS. 53:52)
 53. dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah 1434, (QS. 53:53)
 54. lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. (QS. 53:54)
 55. Maka terhadap ni'mat Rabbmu yang manakah kamu ragu-ragu? (QS. 53:55)
 56. Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. (QS. 53:56)
 57. Telah dekat terjadinya hari kiamat. (QS. 53:57)
 58. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. (QS. 53:58)
 59. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? (QS. 53:59)
 60. Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? (QS. 53:60)
 61. Sedang kamu melengahkan(nya)? (QS. 53:61)
 62. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). (QS. 53:62)