Make your own free website on Tripod.com
 1. Hari kiamat 1502 (QS. 69:1)
 2. apakah hari kiamat itu? (QS. 69:2)
 3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? (QS. 69:3)
 4. Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat 1503. (QS. 69:4)
 5. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa 1504. (QS. 69:5)
 6. Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. (QS. 69:6)
 7. yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tanggul-tanggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk). (QS. 69:7)
 8. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka 1505. (QS. 69:8)
 9. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar 1506. (QS. 69:9)
 10. Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. (QS. 69:10)
 11. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu 1507, ke dalam bahtera, (QS. 69:11)
 12. agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. (QS. 69:12)
 13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup 1508, (QS. 69:13)
 14. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. (QS. 69:14)
 15. Maka pada hari itu terjadilah kiamat, (QS. 69:15)
 16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. (QS. 69:16)
 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hri itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka. (QS. 69:17)
 18. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Rabbmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). (QS. 69:18)
 19. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya 1509 dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)". (QS. 69:19)
 20. Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. (QS. 69:20)
 21. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, (QS. 69:21)
 22. dalam surga yang tinggi, (QS. 69:22)
 23. Buah-buahannya dekat, (QS. 69:23)
 24. (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal ang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu". (QS. 69:24)
 25. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), (QS. 69:25)
 26. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, (QS. 69:26)
 27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, (QS. 69:27)
 28. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfa'at kepadaku. (QS. 69:28)
 29. Telah hilang kekuasaan dariku". (QS. 69:29)
 30. (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya". (QS. 69:30)
 31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. (QS. 69:31)
 32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. (QS. 69:32)
 33. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. (QS. 69:33)
 34. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. (QS. 69:34)
 35. Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini. (QS. 69:35)
 36. Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. (QS. 69:36)
 37. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. (QS. 69:37)
 38. Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. (QS. 69:38)
 39. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. (QS. 69:39)
 40. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia. (QS. 69:40)
 41. dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan orang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. (QS. 69:41)
 42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. (QS. 69:42)
 43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. (QS. 69:43)
 44. Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami, (QS. 69:44)
 45. Niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya 1510. (QS. 69:45)
 46. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. (QS. 69:46)
 47. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu. (QS. 69:47)
 48. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. 69:48)
 49. Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. (QS. 69:49)
 50. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat). (QS. 69:50)
 51. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini. (QS. 69:51)
 52. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabb-mu Yang Maha Besar. (QS. 69:52)