Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah);
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.(Itulah) agama yang lurus;
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui , (QS. 30:30)

FORUM STUDI ISLAM
Kajian Ilmu-ilmu Keislaman

quran_b.gif (12898 bytes)
Terjemahan Al-Quran (Indonesia)


DASAR ISLAM
Mengenal Islam
Aqidah Tauhid
Al-Quran
Hadis
Syariah
Ibadah
Akhlaq
ALLAH, ALAM, MANUSIA
Sifat Allah
Di manakah Allah?
Istiwa: Perbuatan Tuhan (Syaikh Muhammad Hisyam Al Kabbani)
Asmaul Husna
Alam
Manusia : Peran dan tanggung Jawab
Hati Manusia
ISLAM, ILMU & FILSAFAT
Dimensi Ilmu dalam Islam
Konsep Kosmologis Al-Quran (Prof. Dr. AH. Baiquni)
Keajaiban Al-Quran: Ilmu Pengetahuan Modern mengungkap Keajaiban Al-Quran (Harun Yahya)
The Impact of Islamic Science and Learning on England (Salam Zaimeche)
Al-Quran dan Ilmu Sosial
Filsafat Ilmu

Sekitar Masalah Iman
Islam, Iman dan Ihsan, Trilogi Ajaran Islam (Dr. Nurcholis Majid)
Al-'Aqidah At-Tahawiyah (Terjemahan)
Agama adalah Cinta
Mencintai Rasulullah SAW
Mencintai Ahlul Bait Nabi
Al-Mahdi dan Dajjal
Islam: Agama Kerja

Aliran dalam Islam dan Ukhuwah Islamiyah
Skisme Dalam Islam (Dr. Nurcholis Madjid)
Terbelahnya Suni-Syiah : Sebuah Realitas Ambiguitas Islam
Indahnya keislaman Versi NU
Obrolan Santai Masalah Suni-Syiah (1)
Obrolan Santai Masalah Suni-Syiah (2)
Membangun jembatan Kebersamaan